Statut fundacji

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Nazwa Fundacji

Fundacja pod nazwą „Sosenka”, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Krzysztofa Bartnik zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym w Kancelarii Notariusza Roberta Przybysz w Zamościu przy ul. Nowy Rynek 3, pod numerem repertorium A nr 3159/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 roku.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203, ze zm.) oraz niniejszego statutu.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2. Teren działania Fundacji, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Żurawnica, gmina Zwierzyniec, województwo lubelskie.
3. Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały i filie.
4. Fundacja może tworzyć oddziały za granicą.

§ 3. Czas trwania Fundacji
Fundacja jest utworzona na czas nieoznaczony.

§ 4. Organ nadzorujący
Organem nadzorującym Fundację jest Minister Edukacji Narodowej.

Rozdział 2
PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5. Cele i formy działania Fundacji

1. Celem głównym Fundacji jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans rozwoju dzieci i młodzieży, zwłaszcza z obszarów wiejskich i małych miejscowości.

Celami szczegółowymi Fundacji są:
a. wyrównywanie szans w dostępie do edukacji dzieci i młodzieży;
b. edukacja, wychowanie oraz wspieranie działalności w zakresie oświaty i nauki;
c. niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;
d. wyrównywanie szans w dostępie do dóbr kultury i sztuki wśród dzieci i młodzieży;
e. wyrównywanie szans w dostępie do technologii i nowoczesnych metod nauczania;
f. wspieranie zainteresowań naukowych, artystycznych i sportowych dzieci i młodzieży;
g. rozwijanie kultury, sztuki i nauki;
h. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

2. Cele Fundacji realizowane będą w szczególności przez:
a. organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych;
b. organizowanie i wspieranie wydarzeń sportowych i kulturalnych;
c. działania zapobiegające izolacji społecznej dzieci i młodzieży;
d. tworzenie i realizację projektów w obszarach:
1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
2. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
5. turystyki i krajoznawstwa;
6. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
7. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
8. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
e. promocję przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży;
f. działalność charytatywną;
g. wolontariat.

Rozdział 3
MAJĄTEK FUNDACJI

§ 6. Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji

Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 500,00 (słownie: pięćset) złotych wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.

§ 7. Dochody Fundacji
Dochody Fundacji pochodzą z:
1. darowizn, spadków i zapisów;
2. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
4. dotacji i subwencji;
5. dywidendy i zysków z akcji i udziałów;
6. odsetek i depozytów bankowych.

§ 8. Sposób dysponowania majątkiem Fundacji

Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§ 9. Finanse Fundacji, księgi rachunkowe

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział 4
ORGANY FUNDACJI

§ 10. Organy Fundacji

1. Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.
2. Zarząd Fundacji jest jej organem zarządzającym.
3. Rada Fundacji jest organem nadzorującym i opiniodawczym w zakresie działalności Fundacji.

§ 11. Sposób powoływania Zarządu
1. Członków pierwszego Zarządu powołuje Fundator.
2. Organem uprawnionym do powoływania i odwoływania członków Zarządu, z zastrzeżeniem §11 pkt. 1 jest Rada Fundacji.

§ 12. Skład Zarządu i czas trwania jego mandatu
1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa Zarządu.
3. Zarząd powołany jest na okres 3 lat.
4. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
5. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
a. złożenia rezygnacji;
b. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu;
c. choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;
d. nienależytego wypełnienia funkcji członka Zarządu;
e. istotnego naruszenia postanowień Statutu.
6. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji.

§ 13. Kompetencje Zarządu
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:
a. uchwalanie programów działania oraz rocznych wieloletnich planów finansowych Fundacji;
b. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
c. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
d. ustalanie wysokości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji;
e. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji i przedstawianie ich do zatwierdzania Radzie Fundacji;
f. organizowanie działalności Fundacji;
g. podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie, połączenia i likwidacji Fundacji.
3. Uchwały Zarządu Fundacji są podejmowane zwykłą większością głosów. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu.

§ 14. Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji.

§ 15. Rada Fundacji
1. Ustanawia się Radę Fundacji w składzie od 3 do 8 członków.
2. Członkowie Rady Fundacji pełnią funkcję honorowo.

§ 16. Kadencja i skład Rady Fundacji

1. Rada Fundacji dokonuje wyboru nowych członków spośród osób, które wspierały finansowo Fundację, bądź w inny sposób oddały istotne zasługi w realizacji celów Fundacji.
2. Rada Fundacji dokonuje wyboru nowych członków spośród kandydatów przedstawionych przez Zarząd Fundacji lub członka Rady Fundacji. Pierwszą Radę Fundacji wybierają Fundatorzy.
3. Radę Fundacji powołuje się na 5 lat.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:
a. złożenia rezygnacji;
b. choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;
c. utraty praw obywatelskich;
d. śmierci.
5. Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.

§ 17. Zadania i kompetencje Rady Fundacji

1. Do zadań Rady Fundacji należy:
a. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji;
b. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
c. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
d. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
e. uchwalanie regulaminu funkcjonowania Zarządu;
f. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie absolutorium;
g. zatwierdzanie wysokości wynagrodzenia pracowników biura oraz oddziałów i filii Fundacji.
2. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. W posiedzeniach Rady Fundacji bierze udział członek Zarządu Fundacji, o ile zostanie zaproszony do wzięcia udziału w jej pracach lub wezwany do złożenia wyjaśnień.
4. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być także zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
5. Uchwały Rady Fundacji są podejmowane zwykłą większością głosów. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy jej członków w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
6. Każdy członek Rady Fundacji posiada jeden głos. Osoby wymienione w § 17 pkt 4 nie biorą udziału w głosowaniach Rady Fundacji.

Rozdział 5
ZMIANA STATUTU FUNDACJI

§ 18. Zmiana statutu Fundacji

1. Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Fundacji wyrażonej w postaci uchwały.

2. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.

Rozdział 6
POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 19. Połączenie z inną fundacją
1. Fundacja dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów statutowych może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Fundacji wyrażonej w postaci uchwały.

Rozdział 7
LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 20. Likwidacja Fundacji
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Fundacji wyrażonej w postaci uchwały.

§ 21. Sposób likwidacji Fundacji

1. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd
2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
a. zgłoszenie wniosku do właściwego sądu rejonowego o wpisanie otwarcia likwidacji;
b. wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia;
c. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli;
d. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań;
e. ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji;
f. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli;
g. zgłoszenie ukończenia likwidacji do właściwego sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru;
h. przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.

§ 22. Przeznaczenie środków majątkowych pozostałych po likwidacji Fundacji

Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych.

Rozdział 8
POSTANOWIENIA RÓŻNE

§ 23. Skład pierwszych organów Fundacji

1. W skład pierwszego Zarządu Fundacji wolą Fundatora powołuje się:
a. Ewę Bartnik jako Prezesa Zarządu Fundacji

2. W skład pierwszej Rady Fundacji wolą Fundatora powołuje się następujące osoby:
a. Krzysztofa Bartnik
b. Barbarę Hajduk
c. Justynę Agnieszkę Wasąg