O fundacji Sosenka

Fundacja „Sosenka” została ustanowiona 20 sierpnia 2014 roku przez Krzysztofa Bartnika. Siedzibą fundacji jest miejscowość Żurawnica, gmina Zwierzyniec, województwo lubelskie. Fundacja posiada osobowość prawną, została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000522851. Fundacja posiada numer NIP: 922-304-97-81 oraz REGON: 061726399.

Skład organów Fundacji Sosenka:

1. Zarząd Fundacji:
a. Ewa Bartnik – Prezes Zarządu

2. Rada Fundacji:
a. Krzysztof Bartnik
b. Barbara Hajduk
c. Justyna Agnieszka Wasąg

Cele Fundacji Sosenka:

Celem głównym Fundacji jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans rozwoju dzieci i młodzieży, zwłaszcza z obszarów wiejskich i małych miejscowości.

Celami szczegółowymi Fundacji są:
a. wyrównywanie szans w dostępie do edukacji dzieci i młodzieży;
b. edukacja, wychowanie oraz wspieranie działalności w zakresie oświaty i nauki;
c. niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;
d. wyrównywanie szans w dostępie do dóbr kultury i sztuki wśród dzieci i młodzieży;
e. wyrównywanie szans w dostępie do technologii i nowoczesnych metod nauczania;
f. wspieranie zainteresowań naukowych, artystycznych i sportowych dzieci i młodzieży;
g. rozwijanie kultury, sztuki i nauki;
h. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

2. Cele Fundacji realizowane będą w szczególności przez:
a. organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych;
b. organizowanie i wspieranie wydarzeń sportowych i kulturalnych;
c. działania zapobiegające izolacji społecznej dzieci i młodzieży;
d. tworzenie i realizację projektów w obszarach:
1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
2. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
5. turystyki i krajoznawstwa;
6. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
7. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
8. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
e. promocję przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży;
f. działalność charytatywną;
g. wolontariat.